Adatkezelési tájékoztató
telefonos tájékoztató kampányhoz


Adatkezelő megnevezése: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Adatkezelő székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 20/B

Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu

Adatkezelő képviselője: Lejer Zoltán pártigazgató

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu

A Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban: Jobbik vagy Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2021. szeptember 27. napjától visszavonásig tart.

Az Adatkezelő politikai pártként az előválasztás során a Somogy 1. számú választókörzetében Horváth Ákost támogatja. Az előválasztás során az Adatkezelő telefonon tájékoztatja a választópolgárokat az előválasztással kapcsolatban, a szavazó sátrak helyszínéről és a szavazás időpontjáról. Adatkezelő a hívások lebonyolításával az Iránytű Intézet Kft-t bízta meg, amely adatfeldolgozónak minősül. A telefonszámokat nyilvános adatbázisból (telefonkönyv) szerzi, és kizárólag a telefonszámot valamint a települést kezeli.

adatkezelés célja: a választópolgárok tájékoztatása az előválasztással kapcsolatban

kezelt adatok köre: telefonszám, település

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) f) alapján az Adatkezelő jogos érdeke

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett törlési kérelméig, de maximum a telefonos kampány lezárultát követő 30 nap

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon

érintetti jogok: törléshez való jog, hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, tiltakozás joga

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!